Algemene voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid
• Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Feel Good Expert zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Feel Good Expert zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
• Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
• Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & kosten
Alle prijzen die op de website van Feel Good Expert staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.
Voor de verzending van alle artikelen maken wij gebruik van de Verzendservice van PostNL.
Voor de kosten in Nederland en Europa gelden de tarieven volgens PostNL (afhankelijk van de grootte van het pakket en met uitzondering van cadeaubonnen).
• Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk.
• Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Feel Good Expert bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
• Type- en drukfouten voorbehouden.

Leveringen
• Wij streven er naar om de artikelen de dag volgend op de bestelling te verzenden. Eventuele afwijkingen wordt met u besproken.
• Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, word u binnen één dag, telefonisch of via e-mail hiervan op de hoogte gesteld.
• Feel Good Expert is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door PostNL.
• Feel Good Expert kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een zending door PostNL. Bij verlies of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend pakket of terugbetaling van enige gelden.
• Feel Good Expert is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
• Feel Good Expert betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Feel Good Expert worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden
• De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
• Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Feel Good Expert accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, ASN Bank, Bunq, Knab, Rabobank, Regiobank, Fortis, ING, Triodos, van Lanschot en de SNS bank.

Reclamatie & Retourneren
• Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Feel Good Expert raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Feel Good Expert zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
• Indien er binnen 7 dagen door Feel Good Expert geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Feel Good Expert er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
• U heeft het recht de door Feel Good Expert geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
• De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van het uitgeprinte retourformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
• Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Feel Good Expert de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer een betaling is gedaan met een cadeaubon van Feel Good Expert, wordt dit bedrag uitgekeerd in een cadeaubon van Feel Good Expert.
• Wanneer de door Feel Good Expert afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid
• Iedere aansprakelijkheid van Feel Good Expert, van het personeel en de producten van Feel Good Expert voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Feel Good Expert is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
• Feel Good Expert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Feel Good Expert.
• De aansprakelijkheid van Feel Good Expert is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
• Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Feel Good Expert, dan wel tussen Feel Good Expert en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Feel Good Expert, is Feel Good Expert niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Feel Good Expert.

Overmacht
• In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Feel Good Expert opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Feel Good Expert het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Feel Good Expert of bij de toeleveranciers van Feel Good Expert.

Privacy
• Feel Good Expert respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
• Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
• De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht
• Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens
Feel Good Expert
KvK-nummer 56884389

Adresgegevens:
Ronkenstein 4
5953JS Reuver
tel. 077-352 46 34
info@feelgoodexpert.nl